Adatvédelmi tájékoztató - Hexxacomputer

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Adatvédelmi tájékoztató

Rólunk
 
Adatvédelmi tájékoztató
 

Röviden
 

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az info@hexxacomputer.com címen.
 
A személyes adatok törlését az info@hexxacomputer.com  címen lehet kérni.
 
 

Bevezetés
 

Info Partner Hungary Kft.székhelye: 1074 Budapest, Munkás utca 13.,
Cégjegyzékszáma: 01-09-191336
Adószáma: 24859860-2-42
(a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.
 
Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
 
   
 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 •  
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez   fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 
Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
 
   
 1. az adatgyűjtés ténye,
 2.  
 3. az érintettek köre,
 4.  
 5. az adatgyűjtés célja,
 6.  
 7. az adatkezelés időtartama,
 8.  
 9. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 10.  
 11. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 12.  
 13. ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az      adatkezelés nyilvántartási száma.
 14.  
 15. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza:
 16.  
 17. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a  jogszabályi hivatkozást is.
 

Értelmező fogalmak (3.§)
 
 

   
 1. érintett/Felhasználó:  bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy -  közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 2.  
 3. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több  fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális  azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az  érintettre vonatkozó következtetés;
 4.  
 5. különleges adat:
 
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 
   
 1. hozzájárulás:   az érintett akaratának önkéntes és határozott      kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel      félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok -      teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 
   
 1. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését      kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok      törlését kéri;
 
   
 1. adatkezelő:      az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem      rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az      adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a      felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az      általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 
   
 1. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,  megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra      hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának  megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a  személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 
   
 1. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé      tétele;
 
   
 1. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 
   
 1. adattörlés:  az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 
   
 1. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 
   
 1. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 
   
 1. adatmegsemmisítés:  az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 
   
 1. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,  feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 
   
 1. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem  rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése      alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő      szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 
   
 1. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az  elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 
   
 1. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi      közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 
   
 1. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 
   
 1. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy  amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az  adatfeldolgozóval;
 

Az adatkezelés jogalapja(5.-6.§)

 
 
   
 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
 
   
 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 •  
 • azt  törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott  körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
 
   
 1. Személyes az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges,      vagy
   
 • az  adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez      fűződő jog korlátozásával arányban áll.
        
 
   
 1. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból  nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy      létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi  épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy      megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
        
 
   
 1. A  16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó  jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése  vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
        
 
   
 1. Ha  a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött  szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan      információt, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie  kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés      időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek      félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával  hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
 
   
 1. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
 
   
 • a  rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 •  
 • az  adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából,  ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog      korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti
 

Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])

 
   
 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség  teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg      kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 
   
 1. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának  megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes   adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 
​​
Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])

 
   
 • A      személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg      kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor      helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai      feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
        
 •  
 • Az  adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és -  ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint      azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 
 

Funkcionális adatkezelés

 
   
 1. Az  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a      webshop weboldal funkcionalitásának működése körében a következőket:
 
   
 • az adatgyűjtés ténye,
 •  
 • az érintettek köre,
 •  
 • az adatgyűjtés célja,
 •  
 • az adatkezelés időtartama,
 •  
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 •  
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 
   
 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Jelszó, vezeték- és keresztnév,  e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím,      számlázási név, cégnév, kapcsolattartó, adószám, fizetendő összeg, a  regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.
 
   
 1. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált valamennyi érintett.
 
   
 1. Az  adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, a  vásárlás, a regisztráció biztosítása, továbbá kapcsolattartás, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának  meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból      származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések  érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.
 
   
 1. Az  adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a      számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8  évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
 
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 
   
 1. Az  adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek      tiszteletben tartásával.
 
·
        Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó adatok

 
   
 1. Az  érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: Jelszó, vezeték- és      keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név,  számlázási cím, számlázási név, cégnév, kapcsolattartó, adószám, fizetendő      összeg. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 
   
 • postai úton a 5000 Szolnok Óvoda u. 7. címen,
 •  
 • e-mail útján az info@hexxacomputer.com  e-mailcímen.
 
   
 1. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)  bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint      az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről      szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
 
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.)

 
 
   
 1. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás  nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás  igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat,  lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
 
   
 1. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül      szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az      információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során  alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor      kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben  meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban      ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 
   
 1. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az  igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom  eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes      meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
 
   
 1. Az  igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is      folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.
 
   
 1. A  kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni      kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el      kell végezni.
 
   
 1. A      szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az      igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel      közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
 

Cookie-k (sütik) kezelése
 

 
   
 1. Az  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.  évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a      webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:
 
a) az adatgyűjtés ténye,
 
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 
 
   
 1. Webáruházakra  jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt  cookie, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k és biztonsági cookie-k, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az  érintettektől.
 
   
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.
 
   
 1. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 
   
 1. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, statisztika készítése, a    „bevásárlókosár nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 
   
 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
 
   
 • c_i   session: azonosításhoz a belépésnél, (titkosítva: felhasználónév, e-mail      cím): 2 óránként törlődik, 5 percenként frissül,
 •  
 • utolsó  megtekintett termékek: 10 év után törlődik,
 •  
 • chates  username: 10 év után törlődik,
 •  
 • kedvenc   termékek: 10 év után törlődik,
 •  
 • php session id: böngésző bezárásával törlődik.
 
   
 1. Az  adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes  adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek      tiszteletben tartásával.
 
   
 1. Az      érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek      lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások      menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 
   
 1. Az  adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges,  amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus      hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az  előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs      társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 
   
 1. A      webáruház látogatottsági adatait a GoogleAnalytics szolgáltatás  igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során      adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett  azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmielveiről bővebb      információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
 
   
 1. Milyen  cookie-kat használok?Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön      böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének  megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:
 
   
 • GoogleChrome:      https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 •  
 • MozillaFirefox:      https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 •  
 • Safari:      http://support.apple.com/kb/PH5042
 •  
 • Windows      Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955
 •  
 • Amennyiben      mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:
 •  
 • Android:      http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html
 •  
 • Blackberry:      http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200      /Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
 •  
 • Opera:      http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
 •  
 • SafariiOS:      http://support.apple.com/kb/PH5042
 
 
Árukereső
 

 
A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft., 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.
 
 

Hírlevél, DM tevékenység
 

 
   
 1. A      gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól      szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen  és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival,  egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott megkeresse.
 
   
 1. Továbbá  Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat   ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes  adatait kezelje.
 
   
 1. Szolgáltató  nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás  nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben      Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes      adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi   meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben  lévő linkre kattintva.
 
   
 1. Az   információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.  évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a      hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:
 
   
 • az      adatgyűjtés ténye,
 •  
 • az      érintettek köre,
 •  
 • az      adatgyűjtés célja,
 •  
 • az      adatkezelés időtartama,
 •  
 • az      adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 •  
 • az      érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 
   
 1. Az      adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím,dátum, időpont.
 
   
 1. Az      érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 
   
 1. Az      adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az      érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról,      termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 
   
 1. Az  adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
 
   
 1. Az   adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek      tiszteletben tartásával.
 
   
 1. Az  érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett  bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.
 
   
 1. Az  adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. §   (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5)   bekezdése:
 
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
 
 

Facebook
 

 
   
 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.  évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a  webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
 
   
 • az      adatgyűjtés ténye,
 •  
 • az      érintettek köre,
 •  
 • az      adatgyűjtés célja,
 •  
 • az      adatkezelés időtartama,
 •  
 • az      adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 •  
 • az      érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 
   
 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon      regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 
   
 1. Az  érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com   közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.
 
   
 1. Az  adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi  elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a      megosztása, illetve lájkolása.
 
   
 1. Az      adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges  adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak   ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás      módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/      címen tájékozódhat az érintett.
 
   
 1. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés  időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási      lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása  vonatkozik:  (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf),      (http://www.facebook.com/about/privacy/)
 
   
 1. Az  adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai  kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.
 
 

Adattovábbítás
 

 
   
 1. Az  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a  webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a   következőket:
 
   
 • az      adatgyűjtés ténye,
 •  
 • az      érintettek köre,
 •  
 • az      adatgyűjtés célja,
 •  
 • az      adatkezelés időtartama,
 •  
 • az      adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 •  
 • az      érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 
   
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.
 
   
 • A  továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Szállítási   név, szállítási cím, telefonszám, fizetendő összeg.
 •  
 • A  továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében:  Számlázási név, számlázási cím, fizetendő összeg.
 
   
 1. Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyi  érintett.
 
   
 1. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online  vásárlás lebonyolítása.
 
   
 1. Az  adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A  házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.
        
 2.  
 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben      tartásával:
 
 
Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacíme: Budapest 1540
Telefon: 06-40-46-46-46
ÁSZF: http://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf
 
Egyéb adattovábbítás:
 
 

Hitel ügyintézés esetén

Cofidis     1066 Budapest, Mozsár u. 16.
 
Levelezési cím:
 
1433 Budapest, Pf. 1140
 
Elektronikus levelezési cím:
 
cofidishu@cofidis.hu
 
Telefonszám:
 
06 1 354 5000
 
Telefaxszám:
 
06 1 354 5090
 
Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-60551/2012
 

  
Garanciális ügyintézés érdekében végzett adattovábbítás:

 
Info Partner Hungary Kft.
székhelye: 1074 Budapest, Munkás utca 13.,
Cégjegyzékszáma: 01-09-191336
Adószáma: 24859860-2-42
Bolt : 5000 Szolnok Óvoda u. 7
 


  
A tárhely-szolgáltató adatai:
 
ININET Internet Kft.  1033 Budapest, Harrer Pál u. 14.    
Email: info@ininet.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-970252
Tel: +36 20 293 9058 (hétfő-péntek 11 és 17 óra között)

 
 
   
 1. Az      érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett  kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató      adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.
 
   
 1. Az      adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)  bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint   az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 
 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 
 
   
 1. Amennyiben   az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon    (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az      adatkezelővel.
        
 2.  
 3. Adatkezelő   a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként  megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb  2 év elteltével törli.  
        
 
   
 1. E      tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk      tájékoztatást.
        
 2.  
 3. Kivételes  hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más      szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására,  adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.       
        
   
 1. A  Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan      mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához  elengedhetetlenül szükséges.
 

Adatbiztonság (7.§)
 

 
   
 1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
 
   
 1. Az  adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a      technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási  szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi      szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 
   
 1. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen:
 
   
 • a  jogosulatlan hozzáférés,
 
   
 • megváltoztatás,
 
   
 • továbbítás,
 
   
 • nyilvánosságra  ozatal,
 
   
 • törlés vagy megsemmisítés,
 
   
 • valamint  a véletlen megsemmisülés és sérülés,
        
 •  
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen
 
   
 1. Az  adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a   nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók      és az érintetthez rendelhetők.
 2.  
 3. A      személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása      és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása      megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:
 
   
 • a      megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 •  
 • a      szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról,      felügyeletéről,
 •  
 • a      részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek      kiadásáról.
 
   
 1. A      fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat
 
   
 • a      jogosult számára rendelkezésre álljon,
 •  
 • hitelessége  és hitelesítése biztosított,
 •  
 • változatlansága  igazolható, legyen
 
   
 1. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek      között
 
   
 • a  számítástechnikai csalás,
 •  
 • a  kémkedés,
 •  
 • a   számítógépvírusok,
 •  
 • a  spam-ek,
 •  
 • a   hack-ek
 •  
 • és  egyéb támadások ellen.
 

Az érintettek jogai (14.-19.§)
 

 
   
 1. Az  érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását      személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését,      valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével   - törlését vagy zárolását.
        
 
   
 1. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa  kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott  adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az  adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az  adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett   intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása  esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
        
 
   
 1. Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső  adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos      intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából  nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok  körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az  adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására  megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban  meghatározott egyéb adatokat.
        
 
   
 1. Az  adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az  érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet,  amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának  időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított  személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
        
 
   
 1. Felhasználó  kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok  forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az      esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő   tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása      esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a      kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban      25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A      tájékoztatás ingyenes.
        
 
   
 1. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak  megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes  adatot helyesbíti.
        
 
   
 1. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a  törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a   személyes adat törlését kizárta.
        
 
   
 1. Szolgáltató  törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem      orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott      határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
        
 
   
 1. Az  adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat      helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
        
 
   
 1. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az  érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

        
 11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét  nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli      a           helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli  és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása                       esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági  jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 

Jogorvoslat
 

   
 1. Felhasználó  tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 
   
 1. a   személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató,      adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez  szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2.  
 3. a  személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,  közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 4.  
 5. törvényben meghatározott egyéb esetben.
 
   
 1. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de  legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében  döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az  Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az      adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is -  megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az      annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a  tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik      kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
        
 
   
 1. Amennyiben  a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az  ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
        
 
   
 1. Az  adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Bírósági jogérvényesítés (22.§)
 
 1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő  köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
        
 
   
 1. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye   szerinti törvényszék előtt is megindítható.
        
 
   
 1. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
 
   
 1. Ha  a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására,  az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált      adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási  jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat      kiadására kötelezi.
        
 
   
 1. Ha  a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett  személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az  adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a  meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
        
 
   
 1. A  bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak  közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem      érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.
        
 
Kártérítés és sérelemdíj (23. §)

 
   
 1. Ha  az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt      megtéríteni.
        
 
   
 1. Ha  az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az  adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi  jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
        
 
   
 1. Az   érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott   kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az  adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat  is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a  sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt  vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül  eső elháríthatatlan ok idézte elő.
        
 
   
 1. Nem  kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban,  amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott      jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 


Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
 
   
 • 2011.      évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az   információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 •  
 • 2001.      évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint  az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről      (főképp a 13/A. §-a)
 •  
 • 2008.      évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi   gyakorlat tilalmáról;
 •  
 • 2008.      évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről  és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 •  
 • 2005.      évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 •  
 • 2003.      évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 •  
 • 16/2011.      sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó   EASA/IAB-ajánlásr
 
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz